W Środowiskowym Domu Samopomocy realizowany jest kolejny projekt refundowany ze środków PFRON, w latach 2021 - 2024: "Pokonujemy bariery przez muzykę i ruch". Więcej informacji na temat zajęć i wyjść w ramach programu, włącznie z reportażem fotograficznym, możecie Państwo zobaczyć w aktualnościach.

 

Zapisz

Zapisz

niedziela, 02 grudzień 2012 23:42

Informacje

Oceń ten artykuł
(4 głosów)

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pruszczu Gdańskim.

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, samopomocową, pozarządową, niedochodową.

Zgodnie z ustawą z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie każdy obywatel lub osoba prowadząca działalność gospodarczą może przekazać na rzecz organizacji pożytku publicznego 1% podatku dochodowego. Oprócz tego można także dokonać darowizny: od 1 maja 2005 roku osoba fizyczna może odliczyć od dochodu do 6%, a osoba prawna - do 10% dochodu.

Członkami Stowarzyszenia są: rodzice i opiekunowie prawni, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, inni członkowie ich rodzin, a także przyjaciele, w tym profesjonaliści zaangażowani w pracę dla ich dobra.

Naszym celem jest:
działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin. (Art. 4. Statutu)

Naszą misją jest:
dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i wśród innych ludzi oraz szczęście osób niepełnosprawnych intelektualnie,wspieranie rodzin, aby były one w stanie sprostać sytuacjom, które pociąga za sobą fakt urodzenia dziecka z upośledzeniem umysłowym i wspólne życie oraz przekształcać własny ból w gotowość niesienia pomocy innym.


Konto: SANTANDER BANK

w Pruszczu Gdańskim
92 1090 1098 0000 0001 3511 5718

PSONI Koło w Pruszczu Gdańskim
ul. Grunwaldzka 71 C, 83-000 Pruszcz Gd.


58 773 21 00 (tel.)
58 773 00 02 (fax)

nr KRS 0000325123

 

(W ZAŁĄCZNIKACH REGULAMIN SEKCJI RADY RODZICÓW I STATUT PSONI)

 

STRONA BIP

http://bip.gov.pl/subjects/33730,Polskie+Stowarzyszenie+Na+Rzecz+Os%C3%B3b+z+Upo%C5%9Bledzeniem+Umys%C5%82owym+Ko%C5%82o+w+Pruszczu+Gda%C5%84skim+.html

 

 

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ

Z REGULAMINEM SEKCJI RODZICÓW

PSONI KOŁO W PRUSZCZU GDAŃSKIM

 

 

Regulamin Sekcji Rodziców oraz Współpracy z
Rodzicami i Pracownikami Koła PSONI w Pruszczu Gdańskim

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
1. PSONI Koło Pruszcz Gdański – należy przez to rozumieć placówki działające w ramach
PSONI Koło Pruszcz Gdański, tj. WTZ, ŚDS, OREW.
2. Koła – należy przez to rozumień PSONI Koło Pruszcz Gdański,
3. Statucie – należy przez to rozumieć statut PSONI,
4. Grupa - należy przez to rozumieć grupy i pracownie określonej grupy wychowanków lub
uczestników i ich Rodziców w wewnętrznych strukturach Koła,
5. Sekcja – należy przez to rozumieć reprezentację (członków) ogółu Rodziców PSONI Koła
Pruszcz Gdański wybrana zebraniu ogólnym rodziców,
6. Zebranie Ogólne Rodziców – należy przez to rozumieć zebranie wszystkich rodziców
wychowanków w placówkach Koła obecnych na tym zebraniu
7. Wychowanek – należy przez to rozumieć wychowanków placówki edukacyjnej oraz
uczestników innych placówek Koła,
8. Przewodniczącym, Wiceprzewodniczącego, Sekretarzu , Skarbniku –należy przez to
rozumieć odpowiednio przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika
sekcji rodziców,
9. Rodzicach – należy przez to rozumieć wszystkich rodziców i prawnych opiekunów
wychowanków i podopiecznych PSONI Koło Pruszcz Gdański,
10. Pracownik placówki – należy przez to rozumieć mi.in wychowawcę lub innego
pracownika Koła,
11. konto Sekcji Rodziców – należy przez to rozumieć wyodrębniony na potrzeby Sekcji
Rodziców rachunek bankowy PSONI Koło Pruszcz Gdański.
12. Regulamin – należy rozumieć : Regulamin Sekcji Rodziców oraz
Współpracy z Rodzicami i Pracownikami Koła PSONI w Pruszczu Gdańskim

 
Rozdział II
Cele i zadania Sekcji
§ 2
Podstawowym celem Sekcji jest reprezentowanie interesów rodziców wychowanków PSONI Koło
Pruszcz Gdański poprzez podejmowanie działań zgodnych z niniejszym Regulaminem oraz
wspieranie Zarządu Koła, pracowników i innych organów placówek PSONI Koło Pruszcz Gdański
w pracy na rzecz dobra wychowanków i podopiecznych.
Sekcja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. pobudzanie aktywności i organizowanie różnorodnych form działalności na rzecz rozwoju
Koła,
2. zapewnienie rodzicom wpływu na działalność Koła poprzez wyrażanie i przekazywanie
Zarządowi i innym organom Koła opinii w sprawach związanych z działalnością Koła
i prowadzonych przez nie placówek, kierowanych do Sekcji Rodziców.
3. formułowanie opinii i wniosków dotyczących bieżącej działalności Koła, pracowników
i wychowanków,
4. finansowe i organizacyjne wspieranie działalności statutowej Koła,
5. organizowanie współpracy z Zarządem Koła i pracownikami placówek Koła w celu
podniesienia jakości pracy.

 
Rozdział III
Struktura i zasady wyborów Sekcji oraz jej organów wewnętrznych

§ 3
1. Najwyższym ogniwem organizacji ogółu rodziców Koła jest Zebranie Ogólne Rodziców.
2. Zebranie Ogólne Rodziców wybiera spośród siebie z nieograniczonej liczby kandydatów
Sekcję Rodziców, składającą się z co najmniej 3 osób w miarę możliwości będącą
jednocześnie reprezentacją każdej placówki Koła.
3. Zebranie Ogólne Rodziców, podczas którego dokonuje się wyboru Sekcji Rodziców,
prowadzi rodzic wybrany w głosowaniu jawnym jako Przewodniczący Zebrania Ogólnego
Rodziców.
4. Kandydatów do Sekcji Rodziców zgłaszają rodzice uczestniczący w Zebraniu Ogólnym
Rodziców.
5. Wybór członków Sekcji następuje zwykłą większością głosów w głosowaniu jasnym.
6. Sprawy związane z procedurą wyborczą nieuregulowane w niniejszym Regulaminie
rozstrzyga Zebranie Ogólne Rodziców w drodze głosowania jawnego.
7. Odwołanie członka Sekcji może nastąpić w czasie każdego Zebrania Ogólnego Rodziców
w przypadku rezygnacji z członkostwa w Sekcji lub na pisemny wniosek ¼ liczby rodziców
wychowanków Koła, zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, z zachowaniem
zasady reprezentatywności rodziców, przy obecności co najmniej połowy rodziców
uprawnionych do głosowania.
8. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Sekcji przeprowadza się wybory uzupełniające
w trybie określonym w ust. 2 – 8.
9. Regulamin przygotowuje Zarząd Koła i zatwierdza Uchwałą Zarządu Koła.


§ 4
Na pierwszym Zebraniu Ogólnym Rodziców w każdym kolejnym roku zgodnie z & 3 pkt 2 w
głosowaniu jawnym wybiera się członków Sekcji:
1. Przewodniczącego lub Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego
2. Sekretarza
3. Skarbnika
oraz
Przedstawia się Zebraniu Regulamin Sekcji Rodziców i poddaje się go głosowaniu, po czym
zatwierdza się go Uchwałą Zebrania Ogólnego Rodziców.

§ 5
1. Sekcja Rodziców działa m.in. poprzez zebrania oraz organy wewnętrzne zgodnie z ich
kompetencjami.
2. Zebrania zwyczajne Sekcji odbywają się co najmniej dwa razy w roku. Zebranie Sekcji zwołuje
Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek innego członka Sekcji oraz na wniosek
Zarządu, z tym, że pierwsze zebranie zwołuje dotychczasowy Przewodniczący nie później niż do
końca września każdego roku.
3. O terminie, miejscu i proponowanym porządku zebrania zawiadamia się członków Sekcji
w sposób określony przez każdego członka Sekcji, co najmniej 7 dni przed planowanym
terminem zebrania.
4. W uzasadnionych przypadkach może być zwołane zebranie nadzwyczajne po zawiadomieniu
członków Sekcji najpóźniej na dzień przed terminem zebrania.
5. Postanowienia Sekcji, podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co
najmniej połowy liczby ich członków.
6. Zebrania Sekcji są protokołowane. W zebraniach Sekcji, mogą brać udział, z głosem doradczym,
zaproszone osoby.
7. Zebrania zwołuje Przewodniczący Sekcji Rodziców, jednak, gdy wymaga tego sytuacja, zebrania
może zwołać każdy członek Sekcji Rodziców, pod warunkiem zebrania większości członków
Sekcji
8. Postanowienia Sekcji podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej
połowy liczby członków Sekcji. W przypadku równowagi głosów, głos Przewodniczącego Sekcji
jest decydujący.
9. Sekcja Rodziców może się zbierać również w trybie roboczym, tzn. bez zachowanie warunków
określonych w punktach 2, 3, 4 tego paragrafu. Tryb ten przeznaczony jest wyłącznie do
rozpatrywania Wniosków o finansowanie inicjatyw złożonych przez
a. wychowawcę grupy OREW lub pracownika WTZ, kierownika lub z-cę kierownika ŚDS.
b. przez co najmniej 2 Członków Zarządu Koła
10. Rozpatrywanie i opiniowanie ww. wniosków odbywa się w terminie 3 dni roboczych od jego
złożenia w sekretariacie Koła na formularzu „Wniosek o finansowanie z Funduszu Sekcji
Rodziców”. Obowiązujący formularz takiego wniosku jest dołączony do niniejszego Regulaminu
i jest jego częścią składową.
Rozdział IV
Kompetencje i zasady działania Sekcji oraz jej organów wewnętrznych

 

§ 6
Kompetencje Sekcji określa niniejszy Regulamin.
Sekcja jest organem Koła, który reprezentuje ogół rodziców wychowanków Koła.
Do kompetencji Sekcji należy w szczególności:
1. występowanie we wszystkich sprawach dotyczących Koła do Zarządu Koła oraz
pozostałych organów Koła,
2. wspieranie działalności Koła w poszukiwaniu nowych rozwiązań i możliwości
wpływających na poprawę efektywności kształcenia lub wychowania,
3. uchwalanie propozycji wysokości składek rodziców wychowanków Koła ,
4. aktywne wspieranie działalności Koła, m.in. w postaci wolontariatu, wsparcia społecznego
i wizerunkowego działalności Koła jako Organizacji Pożytku Publicznego itp.

 
§ 7
1. Pracami Sekcji kieruje Przewodniczący a w razie jego nieobecności inny członek Sekcji.
2. Zakres zadań i obowiązków członków Sekcji na wniosek Przewodniczącego w razie
konieczności określa postanowienie Sekcji.

Rozdział V
Zasady gospodarki finansowej i wydatkowania funduszy Sekcji

§ 8
Źródłem funduszy Sekcji są:
1. dobrowolne składki rodziców wychowanków Koła:
Wysokość składek na Fundusz Rodzicielski rodziców ustala się na początku każdego roku
szkolnego. Propozycję wysokości składki przedstawia dla całego Koła Sekcja Rodziców.
Sekcja Rodziców może całkowicie zwolnić od wnoszenia składki tych rodziców, których
sytuacja materialna jest bardzo ciężka.
Rodzice wpłacają składkę jednorazowo, półrocznie, kwartalnie względnie miesięcznie –
według uznania w formie gotówkowej lub bezgotówkowej na wskazany rachunek Sekcji.
W ramach funduszy zebranych w Grupie pierwszeństwo wydatkowania środków posiada
Grupa w której te środki zostały zebrane.
2. darowizny od osób fizycznych i prawnych, dotacje i dochody z innych źródeł – tylko te,
które znajdują się na wyodrębnionym koncie Sekcji Rodziców.
3. Składki i inne fundusze Sekcji są rozliczane w cykach roku szkolnego. Niewykorzystane
środki finansowe z danego roku kalendarzowego przechodzą na następny rok szkolny.
4. Fundusze, o których mowa w pkt. 2 mogą być wydatkowane m.in. na wspieranie celów
statutowych Koła, w tym szczególnie udzielanie Placówkom Koła pomocy materialnej w
zakresie realizacji programu wychowawczego, programu profilaktyki i opieki nad
wychowankami.
5. Przewodniczący zobowiązany jest do przedłożenia nie późnej niż w ciągu 60 dni od
rozpoczęcia roku kalendarzowego merytorycznego i finansowego sprawozdania z
działalności Sekcji za ubiegły rok kalendarzowy do Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej Koła.
6. Przewodniczący Sekcji zobowiązany jest do przedłożenia nie późnej niż w ciągu 30 dni od
rozpoczęcia każdego roku szkolnego podczas Zebrania Ogólnego Rodziców merytorycznego
i finansowego sprawozdania z działalności Sekcji za poprzedni rok szkolny i uzyskanie
przyjęcia go uchwałą
7. W celu przechowywania środków pieniężnych oraz dokonywania bieżących wpłat Sekcji
Rodziców i innych środków finansowych przez nią gromadzonych Zarząd Koła zakłada
w banku odrębny bieżący rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy.
8. Upoważniony pracownik rachunkowości Koła przekazuje do Sekcji Rodziców do 10 każdego
miesiąca księgowy zapis Konta Sekcji Rodziców prowadzony w systemie komputerowym
obejmujący kasę i bank - za każdy miesiąc w roku, nawet wówczas, gdy nie dokonywały się
na nim żadne operacje finansowe.
9. Sekcja Rodziców na żądanie Zarządu Koła jest zobowiązana do przedłożenia zestawienia
wydatków z pozyskanych funduszy. Raport może być żądany nie częściej niż raz w miesiącu
i jest w postaci tabeli.


§ 9
Rachunkowość Sekcji prowadzona jest przez Zarząd Koła na podstawie przepisów ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (DZ. U. z 2016 r. poz. 1047, 2255, z 2017 r. poz. 61, 245,
791,1089).

 
§ 10
Sprawy nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Sekcja w drodze postanowienia , zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

 
Rozdział VI
Zmiany Regulaminu i przepisy końcowe
§ 11

 
Zmiana Regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia.

§ 12

 
Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.01.2020

 
……………………………………… …………….………………………
podpis Przewodniczącego Zarządu Koła PSONI Pruszcz Gdański podpis Przewodniczącego Sekcji Rodziców


_______________________________________________________________

Składka miesięczna Funduszu Rodzicielskiego wynosi 20,00 zł.

Prosimy o wpłaty na rachunek bankowy PSONI Koło w Pruszczu Gdańskim w banku Santander

o numerze: 27 1090 1098 0000 0001 4329 0981 z podaniem imienia i nazwiska dziecka / podopiecznego. Wpłat można dokonać też w kasie w siedzibie Stowarzyszenia na ul. Grunwaldzkiej 71 C w Pruszczu Gdańskim.

 

 

 

(poniżej: POBIERZ ZAŁĄCZNIK ->

Regulamin_Sekcji_Rodziców_2020-01-28.pdf)

 

 

Czytany 12839 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 16 marzec 2020 14:13
Więcej w tej kategorii: Sekcja Rodziców »
Zaloguj się, by skomentować