środa, 07 listopad 2007 21:09

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 EURO - na dostawę samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym dwóch na wózkach inwalidzkich

Pruszcz Gdański: samochód dziewięcioosobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych w tym dwóch osób na wózkach inwalidzkich
Numer ogłoszenia: 214464 - 2007;
data zamieszczenia: 07.11.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

EKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pruszczu Gdańskim, ul. Łukasiewicza 2, 83-000 Pruszcz Gdański, woj. pomorskie, tel. 058 6834753, fax 058 6834753. Adres strony internetowej zamawiającego: www.psouupruszcz.org.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: stowarzyszenie placówka OREW.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: samochód dziewięcioosobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych w tym dwóch osób na wózkach inwalidzkich.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego samochodu dziewięcioosobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym dwóch osób na wózkach inwalidzkich.
2. Samochód powinien spełniać wymagania przepisów prawa obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie dopuszczenia do ruchu drogowego i posiadać polskie świadectwo homologacji.
3. Zamawiany samochód musi posiadać minimalne wyposażenie i spełniać parametry wymienione w SIWZ.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.00.00.00-7.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 06.12.2007.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od wadium.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
3. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
4. przyjmą warunki określone w projekcie umowy - załącznik nr 3 do SIWZ. Ocena spełniania w/w warunków dokonywana będzie na podstawie złożonych dokumentów, oświadczeń, o których mowa w części V SIWZ.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. Formularz oferty sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Oświadczenie Wykonawcy w trybie artykułu 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na formularzu sporządzonym zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ . W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, w/w oświadczenie składa każdy Wykonawca.
3. Zaakceptowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
1. Cena - 45%
2. wyposażenie i inne dodatki - 40%
3. warunki płatności - 10%
4. okres gwarancji - 5%

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.psouupruszcz.org.pl/przetargi.html

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 83-000 Pruszcz Gd. ul. Łukasiewicza 2.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.11.2007 godzina 12:00, miejsce: PSOUU Koło w Pruszczu Gd. 83-000 Pruszcz Gd. ul. Łukasiewicza 2, w pokoju nr 4.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Załącznik:


SIWZ


Wyjaśnienia na zapytania do SIWZ


Wybór najkorzystniejszej oferty


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Czytany 1598 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 29 styczeń 2013 13:56